Privacy en cookies

Voor dit privacybeleid geldt dat de verwerkingsverantwoordelijkheid berust bij Stoppersclub.

Verwerking Persoonsgegevens
Stoppersclub verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van een van onze diensten, websites, en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– E-mailadres

Grondslag voor verwerking persoonsgegevens
Stoppersclub verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzending van informatie en/of de nieuwsbrief;
– na aanmelding te registreren voor een activiteit en/of evenement;
– ter uitvoering van met jou gesloten (koop)overeenkomsten
– het afhandelen van betalingen

Bewaartermijn
Stoppersclub bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stoppersclub verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies
Stoppersclub gebruikt functionele, en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Stoppersclub gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals: Google Tagmanager, Google Analytics en Youtube.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Wilt je gebruik maken van je recht op inzage, rectificatie, beperking, of bezwaar, of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar avg@Stoppersclub.nl.
Stoppersclub wijst er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Stoppersclub worden verwerkt door verwerkers en subverwerkers. De verwerkers en subverwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van Stoppersclub en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (tenzij anders aangegeven) niet verstrekt aan derden tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stoppersclub neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.